پیم ئه لین فه رموته شیتم ئه ی به قوربان ئه و ده مه

باسی شیتیم تا قیامه ت گه ر بکه ی هیشتا که مه

ئه گه ر ته واو عاله م بزانن شیت و سه رگه ردانتم

گیانه که م عاشق چ باکیکی له لومه ی عاله مه

گیان ئه وه ی بیستومه هه ر حاشا له ناسینم ئه که ی

ئه م که لامه ت دل ته زینه ئه و په ری ده رد و خه مه

گه ر ئیشاره ی چاوه که ت هیوای نه خستا بایه دل

که ی له کولی خو م ئه نا ئه م هه مو ئیش و ماته مه

وا مه فه رمو چاوه کانم که س نیه ئاگای نه بئ

حافزی روحی په پوله نوری له رزانی شه مه

پیم ئه لین فه رموته شیتم ئه ی به قوربان ئه و ده مه

باسی شیتیم تا قیامه ت گه ر بکه ی هیشتا که مه